top of page
Logo Wish Bone.jpg

Harry  Kanters

netherlands.png
germany.png
Wish Bones Harry.jpg

Harry Kanters is bekend als jazzpianist en treedt als zodanig veelvuldig op over de hele wereld waar hij speelt met internationale toppers. Hij is echter een multi-instrumentalist en begon zijn carrière zelfs op banjo. Ook heeft Harry vele jaren trompet gespeeld en in 2019 ging hij schuiftrombone leren. Helemaal enthousiast geworden hiervan, heeft hij de Wish Bones opgericht en schrijft daarvoor de swingende arrangementen. Hij speelt hierin de lead.

Logo Wish Bone.jpg

Eelco van Velzen

Wish Bones Eelco.jpg

Eelco van Velzen begon ooit op jonge in een carnavalsorkest. Bijzonder was dat dit orkest geen carnavalsmuziek speelde, want op het repertoire stond ook dixieland. Die muziek werd thuis ook gedraaid en zo werd druk gerepeteerd. Dat ging zo goed dat Eelco aan het conservatorium ging studeren. Dit resulteerde tot invalbeurten bij de Dutch Swing College Band. Met zijn dynamisch spel, waarmee hij zowel zacht romantisch als luid brullend kan spelen, steekt Eelco vol harmonische ideeën.

Logo Wish Bone.jpg

Jacques Lombarts

Harry Kanters ist als Jazzpianist bekannt und tritt als solcher häufig auf der ganzen Welt auf und spielt mit internationalen Spitzenspielern. Er ist jedoch ein Multiinstrumentalist und begann seine Karriere sogar auf Banjo. Harry spielt auch seit vielen Jahren Trompete und fang in 2019 mit Posaune an. Völlig begeistert davon, gründet er die Wish Bones und schreibt dafür die swingenden Arrangements.

Eelco van Velzen begann einst in jungen Jahren in einem Karnevalsorchester. Das Besondere war, dass dieses Orchester keine Karnevalsmusik spielte, denn zum Repertoire gehörte auch Dixieland. Diese Musik wurde auch zu Hause gespielt und so wurde viel geprobt. Das lief so gut, dass Eelco zum Studium ans Konservatorium ging. Dies führte zu Ersatzplatz in die Dutch Swing College Band. Mit seinem dynamischen Trombone-Sound, mit dem er sowohl leise romantisch als auch laut brüllend schreien kann, steckt Eelco voller harmonischer Ideen.

Wish Bones Jacques1.jpg

Jacques Lombarts is in 1992 afgestudeerd aan het Hilversums conservatorium onder de trombone virtuoos Bart van Lier. Na in verschillende groepen en orkesten gespeeld te hebben zijn de kleinere projecten voor hem uitdagender geworden. Zo speelt hij tirolermuziek in Strudel und Streifen, dixielandjazz in de  Storyville Jazz Band en big band muziek in de Frits Bayens Big Band.
De Wish Bones is weer een hele andere tak van sport waarbij van de muzikanten veel gevraagd wordt op het gebied van mengen en samenspelen.

Marcel de Roij

Logo Wish Bone.jpg
Wish Bones Marcel.jpg

Marcel de Roij komt uit een muzikale familie, met een vader die als rietblazer thuis jazz maakte, en een tweelingbroer die trompet speelt. Marcel begon bij een jeugdorkest en de plaatselijke harmonie, maar maakte al snel de overstap naar jazz met de Tee-Wee Bigband (Etten-Leur) en The Hotshower Jazzband (later Jazz Connection). Ondanks een professionele carrière in het onderwijs, speelt Marcel nog immer in meerdere muziekgezelschappen én is ook nog sousafonist van een carnavalskapel.

Logo Wish Bone.jpg

Jeroen Koning

Wish Bones Jeroen.jpg

Multi-instrumentalist Jeroen Koning heeft op 2 verschillende instrumenten een professionele carrière weten te bereiken. Als gitarist zat Jeroen al bij de ‘Bernard Berkhout Swingmates’ die regelmatig op televisie verschenen bij o.a. Pim Jacobs. En als bassist is Jeroen veelgevraagd bij jazzorkesten maar speelt ook populairder repertoire in de Efteling. Daarnaast is Jeroen een fantastische zanger, zoals te horen bij de Wish Bones

Logo Wish Bone.jpg

Fons Toonen

Jacques Lombarts graduierte 1992 am Hilversum Conservatory unter dem Posaunenvirtuosen Bart van Lier. Nachdem er in verschiedenen Gruppen und Orchestern gespielt hat, sind die kleineren Projekte für ihm interessanter geworden. Er spielt Tiroler Musik in Strudel und Streifen, Dixieland Jazz in der Storyville Jazz Band und Big Band Musik in der Frits Bayens Big Band. Wish Bones ist eine weitere Sportart, in der den Musikern im Bereich des Mixens und gemeinsamen Musizierens einiges abverlangt wird.

Marcel de Roij stammt aus einer musikalischen Familie, mit einem Vater, der zu Hause als Rohrbläser Jazz spielte, und einem Zwillingsbruder, der Trompete spielt. Marcel begann mit einem Jugendorchester und der örtlichen Harmoniekapelle, wechselte aber bald zum Jazz mit der Tee-Wee Bigband (Etten-Leur) und The Hotshower Jazzband (später Jazz Connection). Trotz einer beruflichen Karriere als Lehrer spielt Marcel noch immer in mehreren Orchester und ist auch Sousaphonist in eine Karnevalskapelle.

Der Multiinstrumentalist Jeroen Koning hat eine professionelle Karriere auf 2 verschiedenen Instrumenten realisiert. Als Gitarrist war Jeroen bereits Teil der „Bernard Berkhout Swingmates“, die unter anderem regelmäßig mit Pim Jacobs auf Fernsehen auftraten. Und als Bassist ist Jeroen bei Jazzorchestern sehr gefragt, spielt aber auch populäreres Repertoire in Efteling. Außerdem ist Jeroen ein fantastischer Sänger, wie man bei den Wish Bones hören kann

Wish Bones Fons.jpg

Fons Toonen is drummer en contrabassist met een voorliefde voor jazz en muziektheater. Hij studeerde in Tilburg aan het conservatorium bij Frans van Grinsven en speelt in kleine en big bands, in theatervoorstellingen, orkestbakken en straatorkesten; op podia, in theaters, in huiskamers of gewoon buiten; voor klein en groot publiek. Een trombone-band zat er nog niet tussen...

Fons Toonen ist Schlagzeuger und Kontrabassist mit einer Vorliebe für Jazz und Musiktheater. Er studierte in Tilburg am Konservatorium bei Frans van Grinsven und spielt in kleinen und großen Bands, in Theateraufführung, Orchestergräben und Straßenorchestern; auf Bühnen, in Theatern, in Wohnzimmern oder einfach draußen; für kleines und großes Publikum. Eine Posaunenkapelle gab es noch nicht....

united-kingdom.png

Harry Kanters is known as a jazz pianist and as such performs frequently all over the world, playing with international top players. However, he is a multi-instrumentalist and even started his career on banjo. Harry has also played the trumpet for many years and in 2019 he started learning slide trombone. Completely enthusiastic about this, he founded the Wish Bones and writes the swinging arrangements for it. He plays the lead.

Eelco van Velzen started at a young age in a carnival orchestra. What was special was that this orchestra did not play carnival music, because the repertoire also included Dixieland. That music was played at home as well and he started practicing a lot and Eelco started studying at the conservatory. This resulted in becoming sub in the Dutch Swing College Band. With his dynamic playing, he can play both softly romantic and loudly roaring, Eelco is full of harmonic ideas

Jacques Lombarts graduated from the Hilversum Conservatory in 1992 under the trombone virtuoso Bart van Lier. After playing in different groups and orchestras, the smaller projects became more interesting for him. He plays Tyrolean music in Strudel und Streifen, Dixieland jazz in the Storyville Jazz Band and big band music in the Frits Bayens Big Band. Wish Bones is yet another branch of sport where the musicians have to focus on mixing and playing together

Marcel de Roij comes from a musical family, with a father who played jazz at home as a reed player, and a twin brother who plays the trumpet. Marcel started with a youth orchestra and the local brass band, but soon made the switch to jazz with the Tee-Wee Bigband (Etten-Leur) and The Hotshower Jazzband (later Jazz Connection). Despite a professional career in education, Marcel still plays in several orchestras and is also a sousaphonist for a carnival band.

Multi-instrumentalist Jeroen Koning has realised a professional career on 2 different instruments. As a guitarist, Jeroen was already part of the 'Bernard Berkhout Swingmates' who regularly appeared on television with presentor/pianist Pim Jacobs. And as a bassist, Jeroen is much in demand with jazz orchestras, but he also plays more popular repertoire in the Efteling. In addition, Jeroen is a fantastic singer, as can be heard with the Wish Bones

Fons Toonen is a drummer and double bassist with a preference for jazz and music theatre. He studied in Tilburg at the conservatory with Frans van Grinsven and plays in small and big bands, in theatre performances, orchestra pits and streetbands, in living rooms; for small and large audiences. A trombone band was not yet among them...

bottom of page